Persondata og vedtægter

ConsilioNexus forbeholder sig retten til at ændre vedtægterne for håndtering af personlig data samt de generelle vedtægter. Ved deltagelse i et One2One møde og andre aktiviteter hos ConsilioNexus, accepteres vilkårene beskrevet nedenfor.

1. Persondataforordningen

Vi skal i henhold til Persondataforordningen gøre dig opmærksom på, at vi indsamler relevante informationer om dig via et personligt interview samt registrere andre offentligt tilgængelige data. De data vi registrerer og behandler er dem der er nødvendige for at vi kan foretage den aftalte leverance.

Vi tilsikrer, at de data vi indsamler ikke er tilgængelig for andre end dem, der er ansvarlig for dem internt, samt dem der foretager de leverencer vi aftaler. Vi tilsikrer også, at det kun er de nødvendige data for hver leverence, der bliver benyttet.

Din profil og andre data vi har registreret vil ikke blive videregivet til 3. part med mindre du har accepteret deltagelse i en leverance hos os, hvor 3. part leverer en ydelse. 3. part har instruks om at slette alle informationer efter leverancen er afsluttet. Vi udleverer som udgangspunkt kun kontaktinformation. Hvis du selvstændigt laver en aftale om yderligere leverancer med en 3. part er det ConsilioNexus uvedkommende.

I henhold til persondataforordningen skal vi oplyse dig om et forventet tidsrum, hvor vi benytter de data vi har indsamlet. Fundamentet for den værdi vi skaber for dig og andre kunder, er din og andre kunders profil, samt læringen om, hvad der skaber værdi for dig og andre kunder.

Så længe, der er aktive kunder i ConsilioNexus, der har en relation til din profil, enten direkte eller indidrekte, har vi behov for at kunne se sammenhængen mellem informationerne vi har fået af dig og dem vi har indsamlet.

I henhold til Persondataforordningen skal vi oplyse dig om, at du altid har ret til at anmode om indsigt i dine data hos os og du har ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger, hvis disse f.eks. er urigtige. Hovedparten af dine informationer har du adgang til direkte via din personlige hjemmeside hos os.

Hvis du henvender dig for at få indsigt i de data vi har registreret på dig, skal du give os dokumentation på din identitet. Hvis du kontakter os via mail eller telefon, vil vi ved tvivl benytte vores kontaktinformationer til at kontakte dig.

Når en sletning bliver foretaget, gøres dette som en anonymisering af dine data, hvor vi fjerner den direkte forbindelse mellem de data vi har og de direkte person henfør bare informationer vi har på dig; f.eks. Personnavn, mail, mobil, virksomhedsnavn og CVR. Når dette gøres kan vi ikke på et senere tidspunkt oplyse dig om dine aktiviteter hos os.

De informationer eller den viden du måtte opnå via møder og andre aktiviteter hos ConsilioNexus og som måtte være omfattet af Persondataforordningen, er du selv forpligtet til at håndtere i henhold til forordningen.

ConsilioNexus forbeholder sig retten til ændringer af vedtægterne uden yderligere varsel. Ved deltagelse i et One2One-møde accepteres de gældende vedtægter altid.
ConsilioNexus er et registreret navn og må ikke benyttes uden ConsilioNexus’ skriftlige godkendelse.

2. Formål og etik

Formålet med ConsilioNexus er at skabe et unikt forum for sparring og personlig udvikling med ligestillede. Alle aktiviteter er derfor underlagt fortrolighed vis-a-vis tredje parter. Hvis fortroligheden og etikken bliver overtrådt leder det straks til udelukkelse uden kompensation.

Det er ikke tilladt at lave opsøgende salg på One2One møder. Overtrædelse af dette kan betyde udelukkelse.

Personlig information, som en opnår viden omkring, såsom kontaktinfo eller lignende må ikke videregives til andre deltagere eller tredje parter uden tilladelse fra personen, som dataene vedrører.

3. Aktiviteter

Alle aktiviteter udbudt af ConsilioNexus er underlagt et aflysningsregelsæt. Medmindre andet er aftalt, gælder følgende:

One2One møder:

Hvis møder aflyses mere end to gange af den samme person, vil mødet bliver helt aflyst og retten til mødet tilbagetrækkes.
Hvis mødet bliver aflyst inden 48 timer til afholdelsen, ConsilioNexus kan beslutte hvorvidt mødet skal aflyses helt og annullere retten til mødet eller om mødet skal planlægges på ny.

Hvis to eller flere møder bliver aflyst inden for abonnementsperioden, ConsilioNexus kan besluttet at betalingen for næste periode skal falde som normalt, uanset om det aftalte antal møder er blevet afholdt eller ej.

Programmer og Academy:

Hvis et program eller Academy bliver tilbudt af ConsilioNexus, kan ConsilioNexus ikke garantere alternativ afholdelse i tilfælde af aflysning.

Programmer og Academy er udbudt af eksterne partnere. Afbud vil derfor medføre fakturering på 1.500 ex moms til dækning af de eksterne ydelser vi køber.
Hvis en erstatning tilbydes, ConsilioNexus kan ikke garantere hvornår og om der er omkostninger.

BrainBoost:

BrainBoosts er små konferencer med et begrænset antal deltagere. Først til mølle princippet er gældende ved registrering.
ConsilioNexus kan sætte kunder der aflyser med kort varsel, eller som ikke møder op, på en venteliste eller udelukkelse af fremtidige BrainBoosts.

4. Deltagelse

For at blive betragtet til ConsilioNexus, skal du enten blive kontaktet af ConsilioNexus eller anbefalet af en eksisterende kunde. Inden den endelige optagelse, skal du godkendes af ConsilioNexus.

Når der er aftalt et interview i forhold til optagelse, er deltagelsen bindende 14 dage efter modtagelsen af bekræftelsen på dit interview. Når et interview er planlagt, afholdes der interne møder og eksterne profiler købes.

Mødekvalitet:

Hvis ConsilioNexus efter 3 afholdte møder vurderer at kunden ikke skaber værdi for andre kunder, kan ConsilioNexus afslutte kundens medlemskab.

Stand-by:

Deltagelse kan sættes i bero i op til 3 måneder uden omkostning for kunden. Hvis en længere periode i bero efterspørges, kan det aftales individuelt.

Kontingent:

Kontingentet gælder for den periode, der er angivet på fakturaen. Tilbagebetaling er ikke mulig i tilfælde af udeblivelse, sygdom eller udelukkelse.

ConsilioNexus justerer periodisk kontingentet baseret på de leverede tjenester og den overordnede tendens i prisindekset.

Program:

Efter 12 måneders deltagelse får du mulighed for at deltage på et af ConsilioNexus’ programmer. Når du deltager i et program bliver kontingentet justeret til den enhver tid gældende pris.

Du kan kun deltage på ét program ad gangen. Når du har gennemført et program, er du selvfølgelig meget velkommen til at vælge et af de øvrige programmer.

Udmeldelse:

Det første års deltagelse er bindende 14 dage efter bekræftelsen på et personligt interview er udsendt eller planlagt af ConsilioNexus.

Udmeldelse af ConsilioNexus skal altid ske skriftligt. Hvis gentegning skal udmeldelse ske senest 14 dage efter modtagelse af faktura.

Kunder der ikke har betalt et forfaldent beløb vil blive udelukket 8 dage efter forespørgslen uden refundering.
ConsilioNexus er et registret navn og må ikke bruges uden accept fra ConsilioNexus.